ZKTeco Security

ZKTeco Security

ZKTeco Insight into the Market

ZKTeck Products

การตรวจจับอุณหภูมิและใบหน้า
Access Control
อุปกรณ์ Integration อเนกประสงค์
อุปกรณ์บันทึกเวลา
กล้องวงจรปิด
ไบโอเมตริกซ์

อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึง
สมาร์ทล็อค
อุปกรณ์ควบคุมทางเข้าออก